Celebrouse a Vª Conferencia Nacional de Comunistas da Galiza-PCPE

0

O pasado 7 de xullo desenvolveuse en Santiago de Compostela a Vª Conferencia Nacional do Partido na Galiza, baixo o lema “Construíndo o Partido”. Asisitiron delegados e delegadas de cada unha das nosas células, así como militantes, simpatizantes e significados militantes sindicais e membros de comités de empresa convidados, xunto cunha representación dos Colectivos da Mocidade Comunista.

 

A militancia e o conxunto dos asistentes puideron debater ao longo do día os documentos e resolucións que van servir de guía á nosa organización na Galiza, para levar á práctica as orientacións xerais do XI Congreso do PCPE, adecuándoas á nosa realidade concreta. O debate foi fructífero, realizándose un construtivo esforzo de síntese que permitiu enriquecer os documentos con importantes achegas das células do Partido e dos CMC.

 

Nomeadamente, aprobáronse as orientacións político-organizativas e sobre métodos de traballo, que permitirán a implantación das organizacións do Partido Comunista nos centros de traballo e a reconstrución do fío vermello que debe unir a clase obreira ao seu Partido (fío, que nunca máis permitiremos que se tronce).

 

A Conferencia elixiu finalmente o Comité Nacional, designándose a camarada Marina Quintillán como Secretaria Política dun novo Comité que terá como tarefa prioritaria a posta en práctica do xiro obreiro do Partido nas condicións da nosa realidade nacional.

 

 

 

 

 

Celebrada la Vª Conferencia Nacional de Comunistas da Galiza-PCPE.

 

El pasado 7 de julio se desarrolló en Santiago de Compostela la Vª Conferencia Nacional del Partido en Galicia, bajo el lema “Construyendo el Partido. Asistieron delegados y delegadas de cada una de nuestras células, así como militantes, simpatizantes y significados militantes sindicales y miembros de comités de empresa invitados, junto con una representación de los Colectivos de la Juventud Comunista.

 

La militancia y el conjunto de asistentes pudieron debatir a lo largo de esta jornada los documentos y resoluciones que van a servir de guía a nuestra organización en Galiza, para llevar a la práctica las orientaciones generales del XI Congreso del PCPE, adecuándolas a nuestra realidad concreta. El debate fue fructífero, realizándose un constructivo esfuerzo de síntesis que permitió enriquecer los documentos con importantes aportaciones de las células del Partido y de los CMC.

 

Concretamente, se aprobaron las orientaciones político-organizativas y sobre métodos de trabajo, que permitirán la implantación de las organizaciones del Partido Comunista en los centros de trabajo y la reconstrucción del hilo rojo que debe unir a la clase obrera con su Partido (hilo que nunca más permitiremos que se rompa).

 

La Conferencia eligió finalmente al Comité Nacional, designándose a la camarada Marina Quintillán como Secretaria Política de un nuevo Comité que tendrá como tarea prioritaria la puesta en práctica del giro obrero del Partido en las condiciones de nuestra realidad nacional.