Per la defensa del català a l’escola

0

Comunistes Catalans – PCPE manifestem la nostra frontal oposició a la iniciativa encapçalada pel PP i aplaudida per Ciutadants i part del PSOE per acabar amb el català com a llengua vehicular a les escoles de Catalunya. Que el català sigui la llengua sobre la que s’estructura l’escola és el que garanteix que avui la immensa majoria d’alumnes sàpiguen llegir, parlar i escriure en les dues llengües principals de la nostra terra. El català com a llengua vehicular és un model que promou que tots els alumnes, vinguin d’on vinguin i tinguin la cultura que tinguin, rebin la mateixa educació. El model d’immersió lingüística dificulta dividir el poble en comunitats lingüístiques i per tant en promou la unitat. La mesura del PP busca crear la confrontació dintre de les nostres escoles i barris per seguir aprofundint en la divisió de la classe obrera en funció de ètnies, cultures, religions, etc. i emmascarar la veritable divisió de la nostra societat.

El que divideix l’escola catalana no és en cap cas la llengua d’aprenentatge, si no la pertinença a una o altra classe social. És la divisió en escoles públiques, concertades i privades i la divisió entre barris rics i barris pobres el que crea diferències d’oportunitats. És la falta de professors, la falta de material, les aules massificades, etc. – promogut tant pel nacionalisme espanyol com pel català – el que limita la veritable llibertat d’elecció dels pares i nens dintre el capitalisme.

Aquesta mesura del PP es pretén complementar amb la que fa pocs dies va presentar Ciutadants contra la necessitat de que en els treballs públics es necessiti el coneixement del català. Busquen convertir-lo en un idioma prescindible per després donar la “llibertat d’elecció” sobre el seu aprenentatge. D’aquesta manera busquen acabar amb el català sense necessitat de prohibir-lo. S’equivoquen aquelles veus que diuen que el català resistirà en cas d’aplicar-se aquestes mesures tal com ha resistit durant segles de marginació o repressió. El grau de globalització del capitalisme i les noves tecnologies fan desaparèixer llengües i cultures a una velocitat impensable fa dècades. L’únic camí que hi ha és l’organització del poble per la defensa de la seva cultura.

Comunistes Catalans – PCPE crida a tota la comunitat educativa a enfrontar aquesta mesura amb organització i contundència. Els comunistes estarem en totes les vagues i accions que es puguin anar desenvolupant.

Per una escola pública i catalana!

El nostre camí: La independència de la classe obrera

Por la defensa del catalán en las escuelas

 

Comunistes Catalans-PCPE  manifestamos nuestra frontal oposición a la iniciativa encabezada por el PP y aplaudida por Ciudadanos y parte del PSOE para acabar con el catalán como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Que el catalán sea la lengua sobre la que se estructura la escuela es lo que garantiza que hoy la inmensa mayoría de alumnos sepan leer, hablar y escribir en las dos lenguas principales de nuestra tierra. El catalán como lengua vehicular es un modelo que promueve que todos los alumnos, vengan de donde vengan y tengan la cultura que tengan, reciban la misma educación. El modelo de inmersión lingüística dificulta dividir al pueblo en comunidades lingüísticas y por lo tanto  promueve la unidad. La medida del PP busca generar confrontación dentro de nuestras escuelas y barrios para seguir profundizando en la división de la clase obrera en función de etnias, culturas, religiones, etc. y enmascarar la verdadera división de nuestra sociedad.

Lo que divide la escuela catalana no es en ningún caso la lengua de aprendizaje, sino la pertenencia a una u otra clase social. Es la división en escuelas públicas, concertadas y privadas y la división entre barrios ricos y barrios pobres lo que crea diferencias de oportunidades. Es la falta de profesores, la falta de material, las aulas masificadas, etc. – promovidas tanto por el nacionalismo español como por el catalán – lo que limita la verdadera libertad de elección de los padres y niños dentro el capitalismo.

Esta medida del PP se pretende complementar con la que hace pocos días presentó Ciudadanos contra la necesidad de que en los empleos públicos sea necesario el conocimiento del catalán. Buscan convertirlo en un idioma prescindible para después dar “libertad de elección” sobre su aprendizaje. De este modo buscan acabar con el catalán sin necesidad de prohibirlo. Se equivocan aquellas voces que dicen que el catalán resistirá en caso de aplicarse estas medidas tal y como ha resistido durante siglos de marginación o represión. El grado de globalización del capitalismo y las nuevas tecnologías provoca la desaparición acelerada de lenguas y culturas a una velocidad impensable hace décadas. El único camino que hay es la organización del pueblo por la defensa de su cultura.

Comunistes Catalans – PCPE llama a toda la comunidad educativa a confrontar esta medida con organización y contundencia. Los comunistas estaremos en todas las huelgas y acciones que se puedan ir desarrollando.

Por una escuela pública y catalana!

Nuestro camino: La independencia de la clase obrera.