Comunicado de presentación de Comunistes Catalans – PCPE

6

Amb aquest comunicat els comunistes catalans integrats en el PCPE i els CJC-JCPC volem explicar als nostres amics i simpatitzants, i a tota la classe obrera catalana, les claus del que ha succeït en els últims dies en el PCPE i el PCPC.

En el PCPE, i especialment en el PCPC han acabat col·lisionant dues maneres d’entendre el què ha de ser un Partit Comunista. La majoria dels militants més veterans del PCPC vénen d’una època dura de resistència on les posicions comunistes han estat en clar retrocés. En aquest context, el PCPC va agafar unes característiques de partit fonamentades en mantenir unides les poques persones que subjectivament es seguien reclamant del leninisme. Un partit fonamentat en aguantar i no en avançar. El debat polític i ideològic, la formació militant o la necessària unitat d’acció no només no eren elements reclamats pel PCPC si no que constituïen una amenaça per mantenir unida la seva dèbil estructura. Per això tots els comunistes, fonamentalment provinents dels CJC-JCPC, que entenen el Partit Comunista com una arma per l’acció revolucionària (una arma afilada en base a la unitat política, ideològica i d’acció) han estat compresos com una amenaça per la direcció del PCPC.

El diversionisme ideològic i el liberalisme intern, basat en donar llibertat a tot militant perquè faci el que desitgi mentre no molesti al Secretari General, han portat a construir el PCPC com un partit de masses però sense masses, allunyat d’un partit d’avantguarda leninista. Un partit en que es regalen els carnets mentre no es generi problemes a la direcció.

Un altre punt de conflicte ha estat el protocol de relació entre PCPC i PCPE. Formalment el PCPC és un partit independent i agermanat al PCPE mitjançant aquest protocol. En aquest es fixa que la línia estratègica general ve fixada pels Congressos del PCPE. La direcció del PCPC però, va ser summament crítica amb la línia aprovada en els IX i X Congressos del PCPE, amb la qual cosa s’ha anat escudant en l’estatus de partit independent per anar desenvolupant posicions alienes, cosa que ha vulnerat el protocol de relació i l’ha fet enfrontar al PCPE i als CJC-JCPC. L’existència del protocol és un reducte històric de les formes amb que es va fundar el PSUC, en cap cas té a veure amb un reconeixement nacional (si no Euskadi, per exemple, també n’hauria de tenir i no en té). El debat sobre el protocol no té res a veure per tant amb la qüestió nacional, si no que és un debat sobre si es vol construir un partit amb un centre de comandament únic per enderrocar el poder burgès (unificat) i que a la vegada defensi el dret a l’autodeterminació, o es vol un partit de regnes de taifes. Militants del PCPC, incapaços de defensar clarament la seva posició, estan utilitzant les pors i els prejudicis nacionals, quelcom especialment delicat a casa nostra, com a cortina de fum, acusant-nos d’espanyolistes. La utilització del fet nacional per tapar les vergonyes és una pràctica pròpia dels partits burgesos que ens repugna.

Efectivament però, paral·lelament al debat anterior, hi ha hagut internament el debat sobre el procés sobiranista. La direcció del PCPC no ha estat capaç de comprendre el que ha passat a Catalunya en els últims anys. D’una manera simplista, antidialèctica i mecànica el seu únic anàlisis ha estat fer la relació oligarquia catalana – CIU – Procés sobiranista per acabar concloent que tot el procés sobiranista és una maniobra de la burgesia catalana dominant. Qualsevol persona que visqui a Catalunya sap perfectament que la oligarquia catalana no ha estat promovent el procés, si no tot el contrari. Perquè no hi hagi dubtes, Comunistes Catalans – PCPE ens reafirmem amb les tesis del X Congrés del PCPE:

  1. Catalunya és una nació i té dret a l’autodeterminació, és a dir, té dret a decidir el seu futur lliurement i sense ingerències.
  2. El bloc oligàrquic-burgès a Espanya està cohesionat mitjançant la compenetració de capital i xarxes comercials.
  3. El poder burgès només es pot enderrocar de manera general i no parcial. La classe obrera catalana s’ha de comprometre amb un projecte unitari amb la classe obrera a la resta d’Espanya per avançar en l’objectiu revolucionari.

Comunistes Catalans – PCPE encetem un procés d’anàlisis i debat sobre el que està passant a Catalunya amb l’objectiu de treure unes conclusions útils i acurades el més aviat possible.

Finalment l’última divergència de pes que s’ha tingut ha estat sobre la concepció de la classe obrera i com incidir en ella. La direcció del PCPC ha anat recollint diverses posicions del postmodernisme en voga sobre les característiques de la classe obrera. Més enllà de la retòrica, a la pràctica la conclusió és que el PCPC no intervé entre la classe obrera ni té intenció de fer-ho ja que prioritza altres fronts de treball. A Comunistes Catalans – PCPE entenem que la contradicció principal en la societat actual és la de capital-treball i per tant donarem absoluta prioritat al treball entre la classe obrera.

Tots aquests debats s’han anat aguditzant en els últims anys, però és en els últims mesos en que el clima de vulneració estatutària contra part de la militància i contra la totalitat dels CJC-JCPC que ha obligat al PCPE a trencar relacions amb el PCPC i a constituir-nos orgànicament. El passat 13 de maig es va celebrar la conferència en que es va decidir adoptar el nom de Comunistes Catalans – PCPE i es va passar a escollir una direcció.

Esperant servir amb humiltat, constància i fermesa a la classe obrera,

Comitè Nacional de Comunistes Catalans – PCPE

***

Con este comunicado los comunistas catalanes integrados en el PCPE y los CJC-JCPC queremos explicar a nuestros amigos y simpatizantes, y en toda la clase obrera catalana, las claves de lo que ha sucedido en los últimos días en el PCPE y el PCPC.

En el PCPE, y especialmente en el PCPC, han acabado colisionando dos maneras de entender lo que debe ser un Partido Comunista. La mayoría de los militantes más veteranos del PCPC vienen de una época dura de resistencia donde las posiciones comunistas han estado en claro retroceso. En este contexto, el PCPC cogió unas características de partido fundamentadas en mantener unidas las pocas personas que subjetivamente se seguían reclamando del leninismo. Un partido fundamentado en aguantar y no en avanzar. El debate político e ideológico, la formación militante o la necesaria unidad de acción no sólo no eran elementos reclamados por el PCPC sino que constituían una amenaza para mantener unida su débil estructura. Por eso todos los comunistas, fundamentalmente provenientes de los CJC-JCPC, que entienden el Partido Comunista como un arma para la acción revolucionaria (un arma afilada en base a la unidad política, ideológica y de acción) han sido comprendidos como una amenaza para la dirección del PCPC.

El diversionismo ideológico y el liberalismo interno, basado en dar libertad a todo militante que haga lo que desee mientras no moleste al Secretario General, han llevado a construir el PCPC como un partido de masas pero sin masas, alejado de un partido de vanguardia leninista. Un partido en que se regalan los carnés mientras no se genere problemas en la dirección.

Otro punto de conflicto ha sido el protocolo de relación entre PCPC y PCPE. Formalmente el PCPC es un partido independiente y hermanado al PCPE mediante este protocolo. En este se fija que la línea estratégica general viene fijada por los Congresos del PCPE. La dirección del PCPC sin embargo, fue sumamente crítica con la línea aprobada en los IX y X Congresos del PCPE, por lo que se ha ido escudando en el estatus de partido independiente para ir desarrollando posiciones ajenas, lo que ha vulnerado el protocolo de relación y lo ha hecho enfrentarse al PCPE y los CJC-JCPC. La existencia del protocolo es un reducto histórico de las formas con que se fundó el PSUC y en ningún caso tiene que ver con un reconocimiento nacional (si no Euskadi, por ejemplo, también debería tener y no tiene). El debate sobre el protocolo no tiene nada que ver por tanto con la cuestión nacional, si no que es un debate sobre si se quiere construir un partido con un centro de mando único para derribar el poder burgués (unificado) y que a la vez defienda el derecho a la autodeterminación, o se quiere un partido de reinos de taifas. Militantes del PCPC, incapaces de defender claramente su posición, están utilizando los miedos y los prejuicios nacionales, algo especialmente delicado en nuestro país, como cortina de humo, acusándonos de españolistas. La utilización del hecho nacional para tapar las vergüenzas es una práctica propia de los partidos burgueses se ocultan.

Efectivamente pero, paralelamente al debate anterior, ha habido internamente el debate sobre el proceso soberanista. La dirección del PCPC no ha sido capaz de comprender lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años. De una manera simplista, antidialéctica y mecánica su único análisis ha sido hacer la relación oligarquía catalana – CIU – Proceso soberanista para acabar concluyendo que todo el proceso soberanista es una maniobra de la burguesía catalana dominante. Cualquier persona que viva en Cataluña sabe perfectamente que la oligarquía catalana no ha estado promoviendo el proceso, sinó todo lo contrario. Para que no haya dudas, Comunistas Catalanes – PCPE nos reafirmamos con las tesis del X Congreso del PCPE:

1. Cataluña es una nación y tiene derecho a la autodeterminación, es decir, tiene derecho a decidir su futuro libremente y sin injerencias.

2. El bloque oligárquico-burgués en España está cohesionado mediante la compenetración de capital y redes comerciales.

3. El poder burgués sólo se puede derribar de manera general y no parcial. La clase obrera catalana debe comprometerse con un proyecto unitario con la clase obrera en el resto de España para avanzar en el objetivo revolucionario.

Comunistas Catalanes – PCPE comenzamos un proceso de análisis y debate sobre lo que está pasando en Cataluña con el objetivo de sacar unas conclusiones útiles y precisas lo antes posible.

Finalmente la última divergencia de peso que se ha tenido ha sido sobre la concepción de la clase obrera y como incidir en ella. La dirección del PCPC ha ido recogiendo varias posiciones del posmodernismo en boga sobre las características de la clase obrera. Más allá de la retórica, en la práctica la conclusión es que el PCPC no interviene entre la clase obrera ni tiene intención de hacerlo, ya que prioriza otros frentes de trabajo. A Comunistas Catalanes – PCPE entendemos que la contradicción principal en la sociedad actual es la de capital-trabajo y por tanto daremos absoluta prioridad al trabajo entre la clase obrera.

Todos estos debates se han ido agudizando en los últimos años, pero es en los últimos meses en que el clima de vulneración estatutaria contra parte de la militancia y contra la totalidad de los CJC-JCPC que ha obligado al PCPE a romper relaciones con el PCPC y a constituirnos orgánicamente. El pasado 13 de mayo se celebró la conferencia en que se decidió adoptar el nombre de Comunistas Catalanes – PCPE y se pasó a elegir una dirección.

Esperando servir con humildad, constancia y firmeza a la clase obrera,

Comité Nacional de Comunistes Catalans – PCPE